Sörby


Sörby socken

Ur Ridderstads beskrivning av socknen 1918:


(beskrivningen gäller Mjölby med Sörby)


Gränserna äro i nordost Veta, i öster Sya och Västra Harg, i sydväst Ekeby och Åsbo, i väst och nordväst. Hogstad, Västra Skrukeby och Högby socknar.


Arealen: 5,974 hektar, därav 5,890 land.


Genom socknen flyter Svartån. Landskapet kring denna å är bekant för sin vackra natur och sin rikedom på storartade utsikter. Rådande jordart är lera och svartmylla ävensom sandmylla. Fyra stora landsvägar stöta tillsammans vid Mjölby municipalsamhälle, nämligen i norr från Skänninge, i öster från Linköping, i söder från Eksjö och i väster från Jönköping och Gränna. Östra stambanan, Mjölby-Hallsbergs och Mjölby-Hästholmens (från 1910) järnvägar stöta här tillsammans med station vid Mjölby.


Vidare skriver Ridderstad:


Socknen är förenad med Sörby f.d. socken. Mjölby hade utan tvivel redan tidigt blivit självständig socken men nämnes uttryckligen som sådan först år 1363. [...] Åtminstone från reformationen ha dessa båda socknar utgjort ett pastorat. Överstelöjtnant David Gyldenklou donerade 1670, med konfirmation 1687, 1/4 mantal Mjölby Gravgård med kvarn till Mjölby kyrka. Pga därav dömde Göta hovrätt 9/12 1758 att Hulterstad skulle äga jus patronatus, vilket fastställdes 28/11 1760 och 22/6 1774 med rättighet för ägaren till Hulterstad att alltid kalla kyrkoherde men komminister blott fyra gånger efter varandra. Femte gången voterar församlingen efter av domkapitlet uppsatt förslag. Före 1760 var pastoratet konsistoriellt. Från år 1791, då Sörby kyrka ödelades, begagnas Mjölby kyrka gemensamt.Folkmängd Mjölby med Sörby (år - befolkning)


1810 - 1385

1820 - 1337

1830 - 1499

1840 - 1629

1850 - 1638

1860 - 1862

1870 - 1921

1880 - 2349

1890 - 2759

1900 - 3842

1910 - 5103

1920 - 5846

1930 - 5911

1940 - 6118

1950 - 8258

1960 - 9900

1970 - 11946

1980 - 11215

1990 - 11326


(källa: Demografiska databasen)


Referenser - litteratur

Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad.  Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79. (1881)


Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning (1918).


Byar, gårdar och kvarnar


(mantal anges som förmedlat-oförmedlat)


Eriksdal (tidigare Kolarp)

- se Kolarp nedan


Gunnarp

- Nr 1 augment ½-1 mtl

- Nr 2 1/4-1/4 mtl


Tegelbruk på ägorna.


Hadelöv

- Nr 1 Östergård ½-1 mtl

- Nr 2 Mellangård ½-1 mtl

- Nr 3 Södergård ½-1 mtl

- Nr 4 rusthåll 1-1 mtl


Vattenkvarn och tegelbruk på ägorna.


Kolarp (senare Eriksdal)

- augment ½-1  mtl


Vattenkvarn och såg på ägorna.


Krämareängen

- ej mantalssatt utjord till kyrkoherdebostället i Mjölby.


Lundby

- Nr 1 Backegård 5/8-1 mtl

- Nr 2 Ödegård ½-1 mtl

- Nr 3 Skattegård augment ½-½ mtl

- Nr 4 Storgård 1-1 mtl

- Nr 5 Pilegård, utjord augment 0-½ mtl


Miskarp

- augment ½-½  mtl


Sörby

- Nr 1 ½-1  mtl

- Nr 2 Storgård rusthåll 1-1 mtl

- Nr 3 Bondegård rusthåll ½-1 mtl


På ägorna "Humpen" och "Klockarejorden".


Uppgifter baserade på Beskrifning till kartan öfver Vifolka härad . Upprättad i rikets ekonomiska karteverk åren 1878-79.

Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!