Vifolka - vad betyder det?


Vifolka - vad betyder det?

Vifolka är namnet på ett härad i Östergötland. Liksom övriga götalandskap har Östergötland varit indelat i denna form av rättsliga enheter. I Svealand återfinns en likartad indelning där enheterna istället kallas hundaren. Det är inte klarlagt vad termen härad rent etymologiskt kommer från, även om det har diskuterats en del kring detta. Det finns dock en etymologisk studie (dvs en studie med fokus på namns ursprung och betydelse) som fördjupat sig i svenska häradsnamn, och i synnerhet östgötska häradsnamn; nämligen Thorsten Anderssons avhandling Svenska häradsnamn från 1965. Ur denna avhandling har jag huvudsakligen hämtat nedanstående uppgifter.


Namnet Vifolka är ju inte ett särskilt långt namn, men dock inte helt otvetydigt då man söker namnets ursprung. Förledet Vi- återfinns också i en stor by och socken inom häradet, nämligen Viby by och socken. Thorsten Andersson konstaterar att Vifolka är sammansatt av vi och folk. Det är inte klarlagt om Vifolka är bildat till vi som i "helgedom" eller till Viby. Viby har onekligen samma förled så ursprungligen ligger utan tvekan en helgedom av något slag bakom bildningen av antingen Vifolka eller Viby eller bådadera. Viby är belagd så tidigt som 1335 (SD 4, s 409) medan Vifolka tidigast är belagt 1363 (SD 8, s 402). Det finns en parallell i häradsnamn som är bildat på inbyggarnamnet -boar, som t.ex. grannhäradet Valkebo. Efterledet -folka är enligt Andersson unik bland inbyggarnamnen i svenska häradsnamn, men en likartad och parallell bildning har nämnts i form av Vandfulds härad, ursprunglingen Vaendlefolk. Andra fornspråkliga paralleller är bl.a. de engelska grevskapen Norfolk och Suffolk.


I Viby by finns också ett intressant ortnamn i form av gårdsnamnet Trojeborg, som sannolikt visar på att det tidigare funnits en sk. trojaborg i Viby by eller dess närhet. Trojaborgar är en form av labyrinter vars betydelse liksom mycket annat genom åren varit omdiskuterad. Man har kopplat trojeborgarna till rituella lekar, och man kan föreställa sig att trojeborgen i Viby - om en sådan funnits och det för tillräckligt länge sedan - haft anknytning till den gamla kultplatsen "vi". En stiliserad trojaborg finns för övrigt numera att beskåda framför Linköpings domkyrkas stora ingång.


Sammanfattningsvis konstaterar Andersson att häradets gamla samlingsplats varit förlagd till Viby eller det "vi" som gett byn dess namn, och att det under senare delen av medeltiden betygade Ljunga ting, som gett upphov till den sena benämningen "Lyinghe" härad, således inte är häradets äldsta tingsplats. Namnen Viby och Vifolka visar att Viby "i gammal tid varit en viktig samlingsplats, en plats för kult och för ting. Namnkombinationen tyder på att det kan finnas ett samband mellan kult- och tingsplats. Vi skulle då här ha ett exempel på den ofta ntagna samhörigheten mellan kult och ting".


Copyright Henrik Mosén 2007-2019 - Maila mig här!

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Östgötska bonderiksdagsmän

Vill du köpa boken nedan? Klicka på den!